ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ-പകർച്ച വ്യാധി പ്രതിരോധ യജഞം 2020 -ആരോഗ്യ സുരക്ഷക്ക് മാലിന്യ മുക്ത പരിസരം -മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

Posted on Tuesday, February 11, 2020

സര്‍ക്കുലര്‍ 46/ഡിസി1/2020/തസ്വഭവ Dated 05/02/2020

ആരോഗ്യ ജാഗ്രതാ-പകർച്ച വ്യാധി പ്രതിരോധ യജഞം 2020 -ആരോഗ്യ സുരക്ഷക്ക് മാലിന്യ മുക്ത പരിസരം -മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ