കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ  രോഗികളെയും കുടുംബങ്ങളേയും കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകി സഹായിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപന തലത്തിൽ ഒരുക്കുന്ന  വാർ റൂമിന്റെ ഭാഗമായി  പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹെൽപ് ഡെസ്ക് സംവിധാനം സജ്ജ മാക്കുന്നതുനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ