അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ, ഓവർസിയർ തസ്തികകളിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവുകളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിനും ഹോണറേറിയം നൽകുന്നതിനും നടപടികൾ

Posted on Friday, December 23, 2022

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളും മറ്റും സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ, ഓവർസിയർ തസ്തികകളിൽ സർക്കാർ ഉത്തരവുകളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിനും ഹോണറേറിയം നൽകുന്നതിനും നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്