വയനാട് ജില്ലയIൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അദാലത്ത്

Posted on Thursday, October 17, 2019
wayanad-adalath

വയനാട് ജില്ലയിൽ 2019 പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കായി ജില്ല ഭരണകൂടവും ഐടി മിഷനും  മാനന്തവാടി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 17.10.19 ന് സംഘടിപ്പിച്ച അദാലത്തിൽ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടയാൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ബഹു.മാനന്തവാടി സബ് കളക്ടർ നല്കുന്നു.തദവസരത്തിൽ ഐ.ടി മിഷൻ ഡി.പി.എം ശ്രീ നിവേദ്,ഡി ഡി പി ഓഫീസിലെ ജൂനിയർ സുപ്രണ്ട് ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ, സുരേഷ് ബാബു, ഐ.കെ എം ഡി.ടി.ഒ സുജിത് കെ.പി, ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ശ്രീജിത്ത്.കെ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Content highlight