ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കൃഷ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എസ്സ് നസ്സീംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാപ്പില്‍ കുറ്റിപ്പുറം വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് എസ്സ് നസ്സീം
വിലാസം വരവിള വീട്, കാപ്പില്‍ കിഴക്ക്, കൃഷ്ണപുരം-690533
ഫോൺ 04792438025
മൊബൈല്‍ 9495538025
വയസ്സ് 62
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍