ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുതുകുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിന്ദുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാമ്മൂട്
മെമ്പറുടെ പേര് ബിന്ദു
വിലാസം കിഴക്കേ ദേവലപ്പുറത്ത്, മുതുകുളം, മുതുകുളം-690506
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656356829
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹമോചിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ-ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ആശാ വൊര്‍ക്കര്‍