ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഐ.തമ്പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കണിച്ചനല്ലൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഐ.തമ്പി
വിലാസം എട്ടുപറയില്‍, കണിച്ചനെല്ലൂര്‍, മുട്ടം-690511
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656280284
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍