ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാലമേല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഐഷാബീവി എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആദിക്കാട്ടുകുളങ്ങര തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ഐഷാബീവി എം
വിലാസം മേലെതില്‍ ഐഷാ മന്‍സില്‍, ആദിക്കാട്ടുുകുളങ്ങര, ആദിക്കാട്ടുുകുളങ്ങര-690504
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961422640
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം (+2),സാനിട്ടറി ഇന്‍സപെക്ടര്‍ (ഡിപ്ലോമ)
തൊഴില്‍ ആശാവര്‍ക്കര്‍