ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സ്വപ്ന സുരേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇടപ്പോണ്‍ പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് സ്വപ്ന സുരേഷ്
വിലാസം സുകുമാര വിലാസം, ഇടപ്പോണ്‍, ഐരാണിക്കുടി-690558
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9946432372
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍