ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

നൂറനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഡ്വ. കെ. കെ. അനൂപ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 1
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആറ്റുവ
മെമ്പറുടെ പേര് അഡ്വ. കെ. കെ. അനൂപ്
വിലാസം ശ്രീരാഗം, ആറ്റുവ, ഐരാണിക്കുടി-690558
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447403023
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍