ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിജു കൃഷ്ണന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് നടുവട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് ബിജു കൃഷ്ണന്‍
വിലാസം അകവൂര്‍മഠം ലക്ഷം വീട്, നടുവട്ടം, പളളിപ്പാട്-690512
ഫോൺ 9747432994
മൊബൈല്‍ 9074298872
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്സ്.എസ്സ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ പെയിന്‍റര്‍