ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പള്ളിപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രഞ്ജിനി ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെക്കുംമുറി
മെമ്പറുടെ പേര് രഞ്ജിനി ആര്‍
വിലാസം നാടാലക്കല്‍ കിഴക്കതില്‍, മുട്ടം, മുട്ടം-690511
ഫോൺ 9605868895
മൊബൈല്‍ 9605868895
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എം.എസ്സ്.സി, ബി.എഡ്ഡ്
തൊഴില്‍ ഇല്ല