ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കരുവാറ്റ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

മോഹന്‍ കുമാര്‍ (അയ്യപ്പന്‍)വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 2
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുറിച്ചിക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് മോഹന്‍ കുമാര്‍ (അയ്യപ്പന്‍)
വിലാസം മോനിഷ് ഭവനം, മംഗലഭാരതി, കരുവാറ്റ പി.ഒ-690517
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048069088
വയസ്സ് 61
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം 9
തൊഴില്‍