ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അര്‍ച്ചന ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പല്ലന തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് അര്‍ച്ചന ആര്‍
വിലാസം കൃഷ്ണകൃപ, പല്ലന, പല്ലന-690515
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747783817
വയസ്സ് 41
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം DCA
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവര്‍ത്തനം