ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചിങ്ങോലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അന്‍സിയ. എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
മെമ്പറുടെ പേര് അന്‍സിയ. എ
വിലാസം പളളത്തേരില്‍ തെക്കതില്‍, ചിങ്ങോലി, ചിങ്ങോലി-690532
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9562869007
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി, പന്ത്രണ്ടാംക്ലാസ്സ്, സി.സി.എല്‍.ഐ.സ്
തൊഴില്‍ -