ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പാണ്ടനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അമ്മാളുകുട്ടി സണ്ണിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇല്ലിമല
മെമ്പറുടെ പേര് അമ്മാളുകുട്ടി സണ്ണി
വിലാസം പുഞ്ചമണ്ണില്‍ വീട്, പാണ്ടനാട് വെസ്റ്റ്, പാണ്ടനാട് വെസ്റ്റ്-689506
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447656908
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീഡിഗ്രി
തൊഴില്‍