ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചെറിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശ്രീകുമാരി മധുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആലക്കോട്
മെമ്പറുടെ പേര് ശ്രീകുമാരി മധു
വിലാസം മനു ഭവനം, ആലക്കോട്, കൊല്ലകടവ്-690509
ഫോൺ 04792353360
മൊബൈല്‍ 9497637461
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ പൊതുസേവനം