ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മുളക്കുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രിജിലിയ പി.ജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുളക്കുഴ
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രിജിലിയ പി.ജി
വിലാസം കണിയാംചിറ, മുളക്കുഴ, മുളക്കുഴ-689505
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8547924409
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍ ഇല്ല