ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

രാമങ്കരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആര്‍ രാജേന്ദ്രകുമാര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വേഴപ്ര പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് ആര്‍ രാജേന്ദ്രകുമാര്‍
വിലാസം പാലിയത്ത്, മാമ്പുഴക്കരി, രാമങ്കരി-689595
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447437574
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍