ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിയനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സിന്ധു സൂരജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിടങ്ങറ ബസാർ
മെമ്പറുടെ പേര് സിന്ധു സൂരജ്
വിലാസം പെരുമ്പ്രായില്‍, കിടങ്ങറ, കിടങ്ങറ-686102
ഫോൺ 9074253026
മൊബൈല്‍
വയസ്സ് 42
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍