ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രാജ്കുമാര്‍ എന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോമന പടിഞ്ഞാറ്
മെമ്പറുടെ പേര് രാജ്കുമാര്‍ എന്‍
വിലാസം പുതുവല്‍, കോമന, അമ്പലപ്പുഴ, അമ്പലപ്പുഴ-688561
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9544614286
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍