ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഫാസില്‍ ഇവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പുറക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ഫാസില്‍ ഇ
വിലാസം പുത്തന്‍ വീട്, പുറക്കാട്, പുറക്കാട്-688561
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8089897508
വയസ്സ് 31
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ മത്സ്യബന്ധനം