ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പുറക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലീന രജനീഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സ്പില്‍വേ കിഴക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ലീന രജനീഷ്
വിലാസം മണി ഭവനം(പാലപ്പറമ്പ്), തോട്ടപള്ളി, തോട്ടപള്ളി-688561
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526187566
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍