ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ചേര്‍ത്തല തെക്ക് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബാബു പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അരീപ്പറമ്പ്
മെമ്പറുടെ പേര് ബാബു പി
വിലാസം സാന്ദ്രാലയം(പള്ളേകാട്ട്), ചേര്‍ത്തല തെക്ക്, ചേര്‍ത്തല തെക്ക്-688539
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9288059701
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്. എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ കയര്‍ തൊഴിലാളി