ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷൈമോൾ കലേഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 23
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വാരനാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ഷൈമോൾ കലേഷ്
വിലാസം കണ്ണേകാട്ട് നികർത്തിൽ, വാരനാട്, വാരനാട്-688539
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847267360
വയസ്സ് 37
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എൽ.സി
തൊഴില്‍