ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

തണ്ണീര്‍മുക്കം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സാജു റ്റി റ്റി



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇലഞ്ഞാംകുളങ്ങര
മെമ്പറുടെ പേര് സാജു റ്റി റ്റി
വിലാസം തോപ്പിൽ, കണ്ണങ്കര, കണ്ണങ്കര-688527
ഫോൺ 6282191599
മൊബൈല്‍ 9497676261
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എൽ.സി
തൊഴില്‍ മത്സ്യതൊഴിലാളി