ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

അരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സന്ധ്യമോള്‍ ഇ പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 21
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അമ്മനേഴം
മെമ്പറുടെ പേര് സന്ധ്യമോള്‍ ഇ പി
വിലാസം തിരുത്താളില്‍, അരൂര്‍, അരൂര്‍-688534
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9656843207
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ ഇല്ല