ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വിനോദ് സി റ്റിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചിറയ്ക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് വിനോദ് സി റ്റി
വിലാസം ചിറയില്‍, കോടംതുരുത്ത്, കുത്തിയതോട്-688533
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895328742
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിരുദം
തൊഴില്‍ ഡ്രൈവര്‍