ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീന പുരുഷന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് അന്ധകാരനഴി
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീന പുരുഷന്‍
വിലാസം അഴീക്കല്‍തറ, അന്ധകാരനഴി, അന്ധകാരനഴി-688531
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9400351285
വയസ്സ് 44
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ് ടു
തൊഴില്‍ ഇല്ല