ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കെ.ഡി ജയരാജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെട്ടയ്ക്കല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് കെ.ഡി ജയരാജ്
വിലാസം കണ്ടത്തിപ്പറമ്പ്, വെട്ടയ്ക്കല്‍, വെട്ടയ്ക്കല്‍-688529
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9544147007
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍ അദ്ധ്യാപകന്‍