ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പട്ടണക്കാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

എ.ആര്‍ ഷാജിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പൊന്നാംവെളി
മെമ്പറുടെ പേര് എ.ആര്‍ ഷാജി
വിലാസം ആശാരിപറമ്പില്‍, പട്ടണക്കാട്, പട്ടണക്കാട്-688531
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8547193252
വയസ്സ് 52
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ മരപ്പണി