ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വയലാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കുഞ്ഞുമോള്‍ സാബുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഒളതല
മെമ്പറുടെ പേര് കുഞ്ഞുമോള്‍ സാബു
വിലാസം പുളിത്തറ, പട്ടണക്കാട്, പട്ടണക്കാട്-688531
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745135052
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ എല്‍ ഐ സി ഏജന്‍റ്