ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കടക്കരപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (ആലപ്പുഴ) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബീന.കെ.കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്
മെമ്പറുടെ പേര് ബീന.കെ.കെ
വിലാസം കുരയ്ക്കാട്ടുചിറ, കടക്കരപ്പള്ളി, കടക്കരപ്പള്ളി-688529
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995530351
വയസ്സ് 54
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ഗൃഹജോലി