ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജുബൈരിയ ബീവി എച്ച്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മീയന
മെമ്പറുടെ പേര് ജുബൈരിയ ബീവി എച്ച്
വിലാസം ജിംസി ഭവന്‍, മീയന, മീയന-691510
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9048653123
വയസ്സ് 59
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എൽ.സി
തൊഴില്‍ പൊതു പ്രവർത്തക