ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇട്ടിവ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ലില്ലിക്കുട്ടി ഡിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മണ്ണൂർ
മെമ്പറുടെ പേര് ലില്ലിക്കുട്ടി ഡി
വിലാസം കുന്നുംപുറത്ത് വീട്, മണ്ണൂർ, മണ്ണൂർ-691311
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9539531541
വയസ്സ് 57
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സഹകരണ മേഖല