ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കടയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കടയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രീജാ മുരളിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മാറ്റിടാംപാറ
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രീജാ മുരളി
വിലാസം മുരളിക, തുമ്പോട്, കടയ്ക്കല്‍-691536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8086363346
വയസ്സ് 46
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിധവ
വിദ്യാഭ്യാസം ബി.എ
തൊഴില്‍