ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ദീപ്തി എസ് ആര്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 20
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തഴുത്തല തെക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് ദീപ്തി എസ് ആര്‍
വിലാസം ഗീത മന്ദിരം, തഴുത്തല, കൊട്ടിയം-0
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 6235204736
വയസ്സ് 25
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിരുദം
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍