ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആര്‍ സാജന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൊട്ടിയം
മെമ്പറുടെ പേര് ആര്‍ സാജന്‍
വിലാസം ഷീജ ഭവന്‍, കൊട്ടിയം, കൊട്ടിയം-691571
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9947583096
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റുള്ളവ
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍