ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആര്‍ കലാദേവിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പ്ലാക്കാട്
മെമ്പറുടെ പേര് ആര്‍ കലാദേവി
വിലാസം കളീലില്‍ വീട്, പ്ലാക്കാട്, ആദിച്ചനല്ലൂര്‍-691573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9895909826
വയസ്സ് 51
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിരുദം
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍