ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഹലീമ എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 19
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തെക്കുംകര വെസ്റ്റ്
മെമ്പറുടെ പേര് ഹലീമ എം
വിലാസം വരവിള വീട്, തെക്കുംകര വെസ്റ്റ്, പുല്ലിച്ചിറ-691304
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605070948
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി.
തൊഴില്‍ ഇല്ല