ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുനില്‍കുമാർ എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 15
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മയ്യനാട്
മെമ്പറുടെ പേര് സുനില്‍കുമാർ എസ്
വിലാസം പൌണ്ടഴികം, മയ്യനാട്, മയ്യനാട്-691303
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847819760
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി.
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്