ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

മയ്യനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സലാവുദീന്‍ എസ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പറക്കുളം
മെമ്പറുടെ പേര് സലാവുദീന്‍ എസ്
വിലാസം ചേരൂർ വീട്, ഉമയനല്ലൂർ, ഉമയനല്ലൂർ-691589
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9447016819
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി.
തൊഴില്‍ കൃഷി, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകന്‍, വ്യവസായം