ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കിഴക്കേ കല്ലട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സുനില്‍ കുമാര്‍ എവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഠൌണ്‍ വാര്‍ഡ്
മെമ്പറുടെ പേര് സുനില്‍ കുമാര്‍ എ
വിലാസം അനില്‍ നിവാസ്, കിഴക്കേകല്ലട, കിഴക്കേകല്ലട-691502
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9446855241
വയസ്സ് 50
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പി.ഡി.സി, ഐ.റ്റി.ഐ
തൊഴില്‍ എല്‍.ഐ.സി. ഏജന്റ്