ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഇന്ദുകല ജെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കളപ്പില
മെമ്പറുടെ പേര് ഇന്ദുകല ജെ
വിലാസം രാധാകൃഷ്ണമന്ദിരം, ഓടനാവട്ടം, ഓടനാവട്ടം-691512
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9072150534
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍