ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || വെളിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

വെളിയം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ആര്‍ പ്രശാന്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വാപ്പാല
മെമ്പറുടെ പേര് ആര്‍ പ്രശാന്ത്
വിലാസം പുതുവിള പുത്തന്‍വീട്, വാപ്പാല, ചെപ്ര-691520
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9495495890
വയസ്സ് 55
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍