ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഇടമുളയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഇടമുളയ്ക്കല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

വി എസ് റാണവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 18
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വെള്ളൂര്‍
മെമ്പറുടെ പേര് വി എസ് റാണ
വിലാസം റാണ സദനം, ഇടയം, ഇടയം-691532
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9846256257
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍