ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ഏരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ഏരൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

അഞ്ചു എ എംവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കോട്ടുപ്ലാച്ചി
മെമ്പറുടെ പേര് അഞ്ചു എ എം
വിലാസം വിളയില്‍ വീട്, വിളക്കുപാറ, വിളക്കുപാറ-691312
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7356689483
വയസ്സ് 23
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യ സ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപക