ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പവിത്രേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ജി എസ് മനോജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കാരുവേലില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ജി എസ് മനോജ്
വിലാസം മനോജ് ഭവനം, പ്ലാക്കാട്, കാരുവേലില്‍ പി ഒ-691505
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9388298731
വയസ്സ് 40
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍