ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

റ്റി ഗീതവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മൈലംകുളം
മെമ്പറുടെ പേര് റ്റി ഗീത
വിലാസം പത്മഗീതം, മൈലംകുളം, പുത്തൂര്‍-691507
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 7902715918
വയസ്സ് 53
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍ കൃഷി