ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുളക്കട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സന്ധ്യ എസ് നായര്‍



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 5
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കുളക്കട
മെമ്പറുടെ പേര് സന്ധ്യ എസ് നായര്‍
വിലാസം കാട്ടുശ്ശേരില്‍ വീട്, കുളക്കട, കുളക്കട-691521
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961794694
വയസ്സ് 38
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍